Prof. dr Dejan Raković

Prof. dr Dejan Raković

Predavač-saradnik na Učiteljskom stepenu

Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Biografija

Profesor Dejan Raković rođen je 1951. godine u Beogradu, Srbija, gde je završio osnovnu školu i Zemunsku gimnaziju. Diplomirao je 1974. godine na Odseku za tehničku fiziku, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu kao najbolji student u svojoj generaciji. Magistrirao je 1977. godine na Smeru za teorijsku fiziku Prirodnomatematičkog fakulteta u Beogradu iz oblasti kvantne teorije atomskih višeelektronskih korelacija, gde je i doktorirao 1982. godine iz oblasti teorijske vibracione spektroskopije provodnih polimera. Tokom 1980/1981. godine boravio je na naučnoj specijalizaciji u grupi Akademika Lava A. Gribova u Moskvi, poznatog autoriteta u oblasti teorijske spektroskopije i kvantne hemije molekula, polimera i kristala.

Izabran je za asistenta iz oblasti elektrotehničkih materijala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1977., za docenta 1985., vanrednog profesora 1990. i redovnog profesora 1997. godine, gde je predavao brojne kurseve iz oblasti fizike i tehnologije elektromaterijala i biomaterijala, biofizike i kvantne informatike, na diplomskom i postdiplomskom nivou, i (ko-)autorski publikovao preko 10 udžbenika od univerzitetskog do srednjoškolskog nivoa. Rukovodio je Katedrom za elektrotehničke materijale u nekoliko izbornih mandata, postiplomskim Smerom za elektrotehničke materijale od 1987., diplomskim Smerom za medicinsku i nuklearnu tehniku od 1996., reformisanim u Smer za biomedicinski i ekološki inženjering od 2005., kao i Odsekom za fizičku elektroniku od 2012. godine.

Profesor Raković ima široka naučna interesovanja, povezana sa fizikom materijala i biofizikom, koja pokrivaju oblasti nanomaterijala i biomaterijala, nanotehnologije i spektroskopije, kao i biofiziku i bioinformatiku biomolekularnih, psihosomatskih, kognitivnih i elektrofizioloških funkcija.

Od 1997. godine profesor Raković je potpredsednik Društva za istraživanje materijala, u okviru kojeg je bio gost-koeditor 10 tematskih publikacija sa YUCOMAT konferencija, u ediciji časopisa Materials Science Forum, Materials and Manufacturing Processes, International Journal of Modern Physics B, i Acta Physica Polonica A. Član je i međunarodnog editorskog borda časopisa Informatica i Medical Data Review, kao i recenzent casopisa Physica Scripta, Nanosciences and Nanotechnology Letters, Foundations of Science, Connection Science, NeuroQuantology, EPJ Nonlinear Biomedical Physics, Indian Journal of Biochemistry and Biophysics, International Journal of Radiation Biology, Digital Signal Processing, Medical and Biological Engineering and Computing, i Journal of Medical Systems. Tokom perioda 1995-1998 rukovodio je regionalnim projektom Mozak i svest Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija u Beogradu i ko-editovao 5 ECPD knjiga, a od 2009. godine rukovodi ECPD Međunarodnom školom kvantno-informacione medicine, za koju je (ko)autorski publikovao tematsku knjigu. Godine 1999. učestvovao je kao su-osnivač Internacionalnog anti-stres centra (IASC) u Beogradu, postavši predsednik Upravnog odbora IASC, sa širokim edukativnim holističkim anti-stres aktivnostima. Osnovao je 2009. i svoj Fond (FDR) za promovisanje holističkog istraživanja i ekologije svesti, sa širim promotivnim holističkim aktivinostima uključujući su-organizaciju Simpozijuma kvantno-informacione medicine KIM 2011.

Publikovao je preko 250 naučnih radova i saopštenja i 40 knjiga i zbornika, citiranih oko 300 puta u naučnoj periodici i monografijama.